Ana Sayfa
Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

FAALİYET ALANLARI
*Türk folklorunun bütün dallarında araştırmalar yapmak, bunları yeni nesillere yaymak.
*Halk türkülerini ve halk oyunlarını pratik çalışmalarla öğretmek için seminerler ve konferanslar vermek.
* Dergiler ve kitaplar yayımlamak.
* Folklor için lüzumlu olan Türk el işlerini pratik çalışmalarla öğretmek, kurslar açmak, el sanatları uygulama merkezi kurmak.
* Türkiye içindeki kültür, ahlak, eğitim ve folklor müesseseleriyle temaslarda bulunmak; toplantılar, geziler, bilimsel çalışmalar düzenlemek.
* Halk tiyatrosu kurmak.
* Türk folklorunun ve dolayısıyla halk oyunlarının araştırılması, öğretilmesi, yaşatılıp yaygınlaştırılması ve bunların gençlere sevdirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.
* Türk halk sanatlarını aslına uygun olarak öğretmek, üretmek ve bu ürünleri sergileyerek bu sanatın gelişimine katkı sağlamak.
* Ülkemizde eksikliği büyük oranda hissedilen folklor müzesinin kuruluşunu gerçekleştirmek, maddi folklor ürünlerimizi bu müzenin çatısı altında insanlığın hizmetine sunmak.
* Türk halk müziğini ve halk çalgılarımızı yöresel özelliklerden uzaklaşmadan gençlere öğretmek, sevdirmek ve icra etmelerine yönelik uygulama çalışmaları yapmak.
*  Uluslararası festivallere iştirak ederek zengin kültür değerlerimizi bu ortamlarda dünya ülkelerine en doğru ve en otantik şekliyle tanıtmak.
* Resmî kurum ve kuruluşlarla, görsel ve yazılı medya kuruluşlarıyla ve diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak millî kültürümüzün gelişmesine, dünya milletlerine tanıtılmasına özen göstererek ülke kalkınmasına katkıda bulunmak,
* Araştırmada, incelemede ve sağlam kaynakları temin etmede büyük yararlar sağlayacak kostüm, müzik, dia, fotoğraf video bant ve ilgili doküman ve bilgileri içeren kaynakların arşivlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak.
* Millî ve milletlerarası düzeyde kongre, konferans, panel, açıkoturum, seminer, sempozyum, anma günleri, yemekli toplantı, brifing, fuar, sergi, kermes, gezi, şenlik, şölen, konser, temsil, ilmî ve kültürel maksatlı kapalı salon ve açık hava toplantıları, özel yarışmalar, sportif müsabakalar ve gösterilerle vakfın gayesine uygun benzeri her tür toplantılar tertiplemek; bu toplantılara katılmak, temsilci göndermek, ödüller vermek, ödül törenleri düzenlemek, vakfın amaçları doğrultusunda her konuda ve her yolla kamuoyunu aydınlatmak.
* Yukarıdaki amaçlara uygun olarak kurulmuş veya kurulacak kurum, kuruluş, tesis ve müesseselere her seviyede katılmak ve böyle kurumların kurulmasına yardımcı olmak; kreş, yuva, okul, akademi, üniversite, fakülte, araştırma merkezleri, araştırma komisyonları, ihtisas heyetleri, kulüp, dershane, kütüphane, okuma salonları, kurs, lokal, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri ve ticari işletmeler açmak ve işletmek.
* Kreş ve yuvadan başlamak üzere ilk, orta ve lise öğretiminde, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve daha üst akademik çalışmalara; ilmî bütün çalışma ve araştırmalara maddi ve manevi destek vermek, gerektiğinde öğrencilere ve öğrenci veya akademisyen olmasa dahi bu tip çalışma yapanlara vakfın gücü oranında yurt içi ve yurt dışı burs vermek, mütevelli heyet tarafından lüzumlu görülenlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, araç ve gereç sağlamak ve vermek.
* Her türlü basılı yayınların dağıtımını yapmak, yaptırmak; matbaa, video ve sinema merkezleri kurmak, kiralamak ve işletmek.
* Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli finansmanı sağlama çerçevesinde veya bizzat vakfın amacını gerçekleştirmek için işletmeler kurmak, kurulu işletmelere ortak olmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak veya satmak; vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. Maddesi hükümleri çerçevesinde taşınır ve taşınmaz her türlü mal alıp satmak, işletmek, idare etmek, tesisler, fabrikalar, atölyeler, sınai kuruluşları kurmak, almak, iştirak/ortak olmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
* Kanuni tehditler müstesna, miktar ve değeri tahdit edilmeden taşınır ve taşınmaz veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülkü ve mameleki vasiyet, hibe, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek; temellük ettiklerini satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini veya kârlarını tahsil etmek ve harcamak; vakfın mal varlığı da dahil, bir veya müteaddit gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya müteaddit defa yatırımda kullanmak, vakfın gayesine aykırı olmamak ve o gayeye kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki hibe veya vasiyet veya muhtelif ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği emval, emlak ve nukutu idare ve tasarruf etmek, harcamak, yerli veya yabancı bir veya müteaddit şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bularak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerine (ve bütün bunlara) ait kuponları almak, satmak, gelirlerini tahsil etmek ve harcamak; gayesiyle harcayabileceği gelirleri için nakdi mevcutlarıyla veya vakfın mamelekine dahil kıymetlerle bir şirkete iştirak etmek, iştirak paylarına isabet eden temettü veya kâr hissesini sarf etmek; taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetin gayrı ayni haklarını kabul etmek, bu hakları kullanmak, mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile tesis edeceği akdi münasebetler için menkul veya gayrimenkul rehini dahil her türlü teminatları almak, muteber banka kefaletlerini kabul etmek.
* Velhasıl vakfın gaye veya gayelerinin bir veya tamamının tahakkuku için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve mukavelat ve muamelatı icra etmektir.