Ana Sayfa
Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

VAKFIN ADI (Madde 1)
Vakfın adı MOTİF HALK OYUNLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM VAKFI ‘dır. Vakfın ismi kısaca MOTİF VAKFI olarak da anılır.
 
VAKFIN MERKEZİ VE ADRESİ (Madde 2)
Vakfın merkezi İstanbul’dur. 
Vakfın adresi “Dervişali Mah. Kariye Yağhane Sk. No:5 EDİRNEKAPI/İSTANBUL”dur.
Vakıf adresi ihtiyaç halinde Mütevelli Heyeti kararıyla değiştirilebilir.
 
VAKFIN GAYESİ (Madde 3)
Türk kültürünün genç nesillere aktarılmasına katkıda bulunmak, gençlerimize dünyanın kültür incisi olan ülkemizin farklı karakteristik özelliklere sahip halk oyunlarını, en doğru ve en otantik şekliyle öğretmek, geçmişten günümüze gelen bu değerli hazineyi yaşatmak ve yaygınlaştırmak,
Türk örf ve adetlerini yöre yöre en güzel bir şekilde ifade eden, dile ve göze getiren, milli duyguları geliştiren,milli birlik ve bütünlüğü pekiştiren, kitleleri birleştiren aynı zamanda çok yararlı bir bedeni hareket olarak güç kazandıran halk oyunlarımızın geliştirilmesini, yayılıp yaşatılmasını, gençliğe öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak,
Yine aynı anlayışla, Türk Halk Kültürü’nün yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına ve sevdirilmesine gayret göstermek; kültürel değerleri bilimsel ortamlarda ele alarak, bu kültür unsurlarının yozlaşmasını önleyici tedbirler almak, Türk folklorunun bilinen tüm çeşitlerini yaşatmaya çalışmak,
Türk kültürüne ve folkloruna gönül verenler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, Türk milletine ve değerlerine yabancı olamayan, milletiyle bütünleşmiş genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak.
 
VAKFIN İLKELERİ (Madde 4)
Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı, yukarıda ifade edilen hedeflerine ulaşmak için yapacağı bütün çalışmalarda, siyasi ve ideolojik tavır ve davranışlardan uzak duracak, kendisini siyasete alet ettirmeyecektir. Ayrıca, atalarımızın bize bıraktığı en kıymetli hazine olan kültürel değerlerimiz, amacının dışında kullanılmayacağı gibi kullanılmasına da engel olunacaktır. Bu değerler, hiçbir zaman maddi kar güdüsüne veya şahsi çıkarlara alet edilmeyecektir. Bunu yapanlara da karşı çıkılacaktır.
 
VAKFIN FAALİYETLERİ (Madde5)
Vakıf yukarıda belirtilen gayelerini gerçekleştirmek üzere, yine yukarıda belirtilen ilkelere sadık kalarak, yasal sınırlar içerisinde her türlü faaliyette bulunabilir.
Bu çerçevede;
Türk folklorunun bütün dallarında araştırmalar yapmak, yeni nesillere yaymak, halk türküleri ve halk oyunlarını pratik çalışmalarla öğretmek için seminerler ve konferanslar vermek, dergi ve kitaplar yayınlamak, folklor için lüzumlu olan Türk Elişlerini pratik çalışmalarla öğretmek, kurslar açmak, el sanatları uygulama merkezi açmak, Türkiye içindeki kültür, ahlak, eğitim ve folklor müesseseleri ile ilgili temaslarda bulunmak, toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar düzenlemek, Halk tiyatrosu kurmak,
Türk folklorunun ve dolayısıyla halk oyunlarının araştırılması, öğretilmesi, yaşatılıp yaygınlaştırılması ve bunların gençlere sevdirilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak, Türk halk sanatlarını aslına uygun olarak öğretmek, üretmek ve bu ürünleri sergileyerek bu sanatın gelişmesine katkıda bulunmak,
Ülkemizde eksikliği büyük oranda hissedilen folklor müzesinin kuruluşunu gerçekleştirmek, maddi folklor değerlerimizi bu müzenin çatısı altında insanlığın hizmetine ve bilgisine sunmak,
Türk halk müziğini ve halk çalgılarımızı yöresel özelliklerden uzaklaşmadan gençlere öğretmek, sevdirmek ve icra etmelerine yönelik uygulama çalışmaları yapmak,
Uluslar arası festivallere iştirak ederek zengin kültür değerlerimizi bu ortamlarda dünya ülkelerine en doğru ve en otantik şekliyle tanıtmak,
Resmi kurum ve kuruluşlarla, görsel ve yazılı medya kuruluşları ile ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak milli kültürümüzün gelişmesine, dünya milletlerine tanıtılmasına özen göstererek ülke kalkınmasına katkıda bulunmak,
Araştırmada, incelemede ve sağlam kaynakları temin etmede büyük yararlar sağlayacak kostüm, müzik, dia, fotoğraf, video bant ve ilgili doküman ve bilgileri içeren kaynakların arşivlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bilgi işlem ve arşivlemeye yönelik çalışmalar yapmak, kütüphane ve dokümantasyon merkezleri kurmak,
Amacına uygun şahıslar ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve sosyal dayanışma sağlamak, aynı maksatla faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte federasyon veya konfederasyon kurmak veya kurulu olanlara üye olmak, yurt içi ve yurt dışı ilim, eğitim ve kültür merkezleriyle işbirliği ve anlaşmalar yapmak, araştırma ve akademik/ilmi çalışmalar için yurtdışına adam göndermek, konusunda ihtisas sahibi olan kişi ve kurumlardan yararlanmak,
Milli ve milletlerarası düzeyde, kongre, konferans, panel, açıkoturum, seminer, sempozyum, anma günleri, yemekli toplantı, brifing, fuar, sergi, kermes, gezi, şenlik, şölen, konser, temsil, ilmi ve kültürel maksatlı kapalı salon ve açık hava toplantıları, özel yarışmalar, sportif müsabakalar ve gösteriler ve vakfın gayesine uygun benzeri her tür toplantılar tertiplemek, katılmak, temsilci göndermek, ödüller vermek, ödül törenleri düzenlemek, vakfın amaçları doğrultusunda her konuda ve her yolla kamuoyunu aydınlatmak,
Gayesine uygun olarak kurulmuş veya kurulacak, kurum, kuruluş, tesis ve müesseselere her seviyede katılmak ve kurmak, kreş, yuva, okul, akademi, üniversite, fakülte, araştırma merkezleri, araştırma komisyonları, ihtisas heyetleri, kulüpler, dershane, kütüphane, okuma salonları, kurs, lokal, yurt, pansiyon, misafirhane, dinlenme tesisleri ve ticari işletmeler açmak ve işletmek,
Kreş ve yuvadan başlamak üzere, ilk, orta ve lise öğretiminde, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve daha üst akademik çalışmalara, ilmi bütün çalışma ve araştırmalara maddi ve manevi destek vermek, gerektiğinde öğrencilere ve öğrenci veya akademisyen olmasa dahi çalışmayı yapanlara vakfın gücü oranında yurt içi ve yurt dışı burs vermek, Mütevelli Heyeti tarafından lüzumlu görülenlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak, araç ve gereç sağlamak ve vermek,
Her türlü basılı yayınlar, her türlü neşriyat ve dağıtımını yapmak, yaptırmak, matbaa, video ve sinema merkezleri kurmak, kiralamak ve işletmek,
Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli finansmanı sağlamak çerçevesinde veya bizzat vakfın gayesini gerçekleştirmek için işletmeler kurmak, kurulu işletmelere ortak olmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak veya satmak, vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. Maddesi hükümleri çerçevesinde taşınır ve taşınmaz her türlü mal alıp satmak, işletmek, idare etmek, tesisler, fabrikalar, atölyeler, sınai kuruluşlar kurmak, almak, iştirak/ortak olmak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
Kanuni tehditler müstesna, miktar ve değeri tahdit edilmeden taşınır ve taşınmaz veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülkü ve mameleki vasiyet, hibe, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek, temellük ettiklerini satmak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini veya karlarını tahsil ve harcamak, vakfın mal varlığına dahil bir veya müteaddit gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya müteaddit defa yatırımda kullanmak, vakfın gayesine aykırı olmamak ve o gayeye kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki hibe veya vasiyet veya muhtelif ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği emval, emlak ve nukudu idare ve tasarruf etmek, harcamak, yerli veya yabancı bir veya müteaddit şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bularak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerine (ve bütün bunlara) ait kuponları almak, satmak, gelirlerini tahsil ve harcamak, gayesine harcayabileceği gelirleri için nakdi mevcutlarıyla veya vakfın mamelekine dahil kıymetlerle bir şirkete iştirak etmek, iştirak paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini, sarf etmek, taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetin gayrı ayni haklarını kabul etmek,, bu hakları kullanmak, mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile tesis edeceği akdi münasebetler için menkul veya gayrimenkul rehni dahil her türlü teminatları almak, muteber banka kefaletlerini kabul etmek,
Velhasıl vakfın gaye veya gayelerinin bir veya tamamının tahakkuku için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve mukavelat ve muamelatı icra etmektir.
 
VAKFIN ORGANLARI (Madde 6)
Vakfın organları şunlardır:
A- Mütevelli Heyeti
B- Yönetim Kurulu
C- Denetleme Kurulu
 
MÜTEVELLİ HEYETİ (Madde 7)
7.1. Teşekkül ve İşleyişi
Mütevelli heyeti, Mehmet Zeki Baykal, Celal Baykal ve Ali Ürey’den meydana gelir. Mütevelli Heyeti, yeni üyelerde seçebilir ve üye sayısı üçten az olamaz. Mütevelli Heyeti, kendi üyeleri arasından başkanını ve yardımcısını seçer. Mütevelli Heyeti Başkanı Vakfında Başkanı, Başkan Yardımcısı Vakfında Başkan Yardımcısıdır. Başkanın yokluğunda Mütevelli Heyeti’ne Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Vakfı, Vakıf Başkanı temsil ve ilzam eder. Vakıf Başkanı’nın yokluğunda Başkan Yardımcısı ile Yönetim Kurulu üyelerinden birinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur. 
Mütevelli Heyeti, yılda bir defa olağan olarak toplanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyelerinin 1/3’nün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. 
7.2. Görev ve Yetkileri
Mütevelli Heyeti en yetkili karar organıdır. Mütevelli Heyeti, bu statüsü çerçevesinde aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:
1- Vakıf gayesinin gerçekleştirilmesine çalışmak idaresini yönlendirmek vakfa bağlı bütün kurum ve kuruluşların genel ve personel statüsünü, yönetmeliklerini tespit etmek vakıf yönetiminin gözetim ve denetimini yapmak,
2- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek tüzük ve yönetmelikleri aynen veya değiştirerek onaylamak veya reddetmek,
3- Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporlarını, hesap durumlarını görüşüp karara bağlamak,
4- Olağan yönetim dışında kalan konularda karar vermek,
5- Denetleme Kurulu’nun raporlarını görüşmek ve incelemek,
6- Vakıf gayesinin gerçekleştirilmesine çalışmak, idaresini yönlendirmek, vakıf yönetiminin gözetim ve denetimini yapmak,
7- Vakıf senedinde değişiklik yapmak, vakfın feshine veya tasfiyesine, feshi veya tasfiyesi halinde vakıf mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,
8- Mütevelli Heyeti üyelerini seçmek, Mütevelli Heyeti üyeliğine son vermek,
9- Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu kısmen veya tamamen görevden almak, Yönetim Kurulu üyeliğine son vermek,
10- Denetleme Kurulu üyelerini seçmek veya Denetleme Kurulu üyeliğine son vermek, Denetleme Kurulu üyeliğinin fiili veya hukuki sebeplerle boşalması halinde yeni üyeler seçmek,
11-  Gerekli görmesi halinde Yönetim Kurulu kararlarını iptal etmek,
12- Türk Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 36. Maddesindeki kayıtlar dikkate alınarak vakfın taşınmaz ve taşınır mallarını gayelerine uygun olarak tahsis etmek, satmak ve istikraz maksadıyla ipotek veya rehin etmek,
 
YÖNETİM KURULU (Madde 8)
8.1. Teşekkül ve İşleyişi
Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşur. Vakıf Başkanı ve Yardımcısı, Yönetim Kurulu’nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulu, olağan şartlarda iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısı ile toplanır, katılanların yarısından bir fazlasıyla karar verir. Yönetim Kurulu, mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üyenin, müstafi sayılarak üyeliğinin düşürülmesi ve yerine yenisinin seçilmesi için Mütevelli Heyeti’ne teklifte bulunabilir. 
Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Muhasip seçer. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Yardımcısı veya Genel Sekreter başkanlık eder. 
8.2. Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.
1- Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi için, Mütevelli Heyetine teklifte bulunulması,
2- Vakfın faaliyetlerini yönetmek, vakfın gayesinin gerçekleşmesi için gereken bütün çalışmaları yapmak,
3- Yetkili makamların izniyle yurt içinde ve yurt dışında şubeleri temsilcilikler ve bürolar açmak, bunların çalışma şekillerini ve yetkilerini tespit etmek, gerektiğinde şube, temsilcilik ve büroları kapatmak,
4- Vakfın gayesi ve faaliyetleri doğrultusunda gerekli görülen tüzel kişiliğe sahip veya sahip olmayan bütün kurum, kuruluş, ticari işletme ve organizasyonları kurmak, bunların çalışma programlarını hazırlamak, faaliyetlerini denetlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde bütün bunların satışına, fesih ve tasfiyesine karar vermek vakıf için lüzumlu elemanlar almak, bunların ücretlerine tespit etmek ve ödemek, vakıf davalarını ve hukuki işlemlerini gördürmek için avukatlar tutmak, diğer teklifleri görüşüp karara bağlamak, 
5- Vakıf bütçesini ve faaliyet programını her yıl hazırlayarak Mütevelli Heyeti’ne sunmak, vakfın çalışma ve gelişmesi için her türlü tasarruf ve gerekli harcamaları yapmak, vakfa gelir sağlamak için gerekli bütün çalışmaları yapmak,
6- Gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırmak,
7- Vakfın gayesine uygun olarak, gelir sağlamak amacıyla kuracağı bütün kurum, kuruluş ve tesisleri yönetmek, bunlarla ilgili yönetmelikleri hazırlamak, bunlara ait bütçeleri kabul etmek veyahut değiştirerek onaylamak, yönetim şeklini veya yöneticilerini oluşturmak, tayin etmek, gerek gördüğünde görevlerine son vermek,
8- Vakfın amaçlarına yönelik konularda gerekli görürse yönetmelikler düzenlemek ve bunları uygulamak,
9- Mütevelli Heyeti’nin kararlarını uygulamak ve verdiği diğer görevleri yapmak.
 
DENETLEME KURULU (Madde 9)
Denetleme kurulu, Mütevelli Heyeti’nin Yönetim Kurulu üyesi olmayan kişiler arasından seçeceği üç üyeden teşekkül eder. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nu mali ve idari yönden denetleyerek, istişari nitelikteki raporunu Mütevelli Heyeti’ne sunar. Bu rapor, Mütevelli Heyeti’nde görüşülebilir. Gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırır.
 
VAKFIN MAL VARLIĞI (Madde 10)
Vakıf, her türlü menkul, gayrimenkul mallar her türlü hak ve alacaklar, bağışlar, mal varlıklarının ve onun gelirinin bağışı, ölüme bağlı tasarruflarla şartlı bağışlarla intikal edecek her türlü mal varlığı ve onun geliri, amaca uygun olarak edinilen menkul ve gayrimenkul malların gelirleri ile fonksiyonlarını icra ettikten sonra elden çıkartılacak malların ve hakların satımı sureti ile elde edilecek her türlü gelirdir. 
 
VAKFIN GELİRLERİ (Madde 11)
Vakıf her türlü menkul ve gayrimenkulü, nakdi değeri olan hakları, yerli veya yabancı herhangi bir şirketin hisse senetlerini ve hisselerini, obligasyonlarını, intifa senetlerini, her türlü menkul kıymetleri, alacak ifade eden senetleri ve kuponları ve paraları bir mamelekin tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya sair suretlerle temellük eder ve hibe, vasiyet veya ölüme bağlı tasarrufları tekabbül ve temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin ayni olmayan haklara tesahüb veya bu hakları herhangi bir hukuki tarz ve suretle iktisap edebilir. 
 
VAKFIN HARCAMALARI (Madde 12)
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tamamı vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir. 
 
VAKFIN ŞUBELERİ (Madde 13)
Yetkili makamların izniyle vakıf gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Yine Yönetim Kurulu’nun kararıyla açılmış olan şubeler kapatılabilir. 
 
VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (Madde 14)
Mütevelli Heyeti tarafından Vakıf Senedi’nde her zaman değişiklik yapılabilir.
 
VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ (Madde 15)
Vakfın feshine ve tasfiyesine Mütevelli Heyeti tarafından karar verilebilir. Fesih ve tasfiye halinde vakfın mal varlığı, Mütevelli Heyeti tarafından tayin edilecek dernek, vakıf veya herhangi bir kişi ve kuruluşa devredilir.
 
GEÇİCİ MADDELER
 
GEÇİCİ MADDE 1: Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın tescil edilmesini müteakip bir ay içinde Mütevelli Heyeti, Başkan ve Yardımcısını, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer.
 
GEÇİCİ MADDE 2: Vakıf Senedinin noter huzurunda imzalanmasından sonraki, tescil davası vb. yasal prosedürü takip etmek ve tamamlamak üzere Vakıf Kurucusu Mehmet Zeki Baykal görevli ve yetkili kılınmıştır. Mehmet Zeki Baykal, bu görevi yürütmek üzere avukat tayin edebilir.
 
GEÇİCİ MADDE 3: Tescilin mümkün olmaması halinde vakfın mal varlığı olarak tahsis edilen taşınmaz Vakıf Kurucusuna iade edilir.